XTV v APK For Android

XTV v APK For Android

App Information of XTV

App Name XTV v
Genre Apps, Events
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.cpbs.xtv
Rating
Installs10,000+

Description of XTV

S touto aplikací vám neunikne žádné nové video z dílny internetové televize XTV. Denně pro vás připravujeme rozhovory s významnými osobnostmi veřejného života. Sledujte, komentujte a tvořte si vlastní názor na zásadní situace české politiky, kultury, byznysu, ale i medicíny a vědy. XTV nyní můžete sledovat nejen v internetovém prohlížeči na vašem počítači, tabletu či chytrém telefonu, ale i přes tuto šikovnou aplikaci. Díky té se jako první dozvíte o novém videu, můžete si přehrávat audiozáznamy na pozadí, vyhledávat vaše oblíbené hosty či vybírat mezi jednotlivými pořady. Díky optimalizaci pro váš mobilní telefon nebo tablet je přehrávání videí z naší aplikace tou nejlepší cestou, jak si užít obsah XTV na vašich mobilních přístrojích.

Funkce:
– nastavte si kvalitu přehrávání podle vašich potřeb
– možnost přehrávání audiozáznamu na pozadí
– seznam jednotlivých pořadů
– vyhledávání
– pohodlné sdílení videa na sociální sítě, e-mail apod.

Naši moderátoři:
– Luboš Xaver Veselý
– Jana Bobošíková
– Pavlína Saudková
– Petra Řehořková
– Petr Vojnar
– Markéta Mayerová

Naši komentátoři:
– Ondřej Hejma
– Vlastimil Tlustý
– Karolina Stonjeková
– Petr Holec

Pořady:
XTALK
Luboš Xaver Veselý zpovídá nejvlivnější osobnosti českého veřejného života. Politika, bysnys, šoubyznys a na druhé straně barikády ostřílený moderátor. Debata nad tématy, která se dotýkají každého. “Baví mě ten pocit, ptát se, jakoby za diváka nebo posluchače a servírovat diskusi nad tématy uchopitelným a srozumitelným způsobem,” říká o svém pořadu Luboš Xaver Veselý.

JB TALK
Jana Bobošíková a její host v obsáhlém rozhovoru, kde nic nestojí v cestě k podstatě věci a pravdě. Souvislosti všech možných politických rozhodnutí, argumenty, věcnost a problémy či situace, které se v konečném důsledku týkají každého občana. Jana Bobošíková, coby zkušená talkmasterka v nejsilnější politické debatě. Každý týden na XTV.

PODTRŽENO, SEČTENO
Výrazné události uplynulých dní českého veřejného života komentují výrazné osobnosti. Vážně, nevážně, vždy s nadhledem a zkušeností a po svém…

NA ZDRAVÍ
Zdraví a zdravotnictví ze všech stran. V pořadu Na zdraví přináší XTV zkušenosti a rady nejuznávanějších lékařů a odborníků z oblasti zdravotnictví. Jak na zdraví, jak na onemocnění a vše okolo těla i duše – o tom hovoří odborníci – otevřeně a s chutí. “Zdraví je velké téma a dotýká se každého z nás. Mladých, starých, bohatých, chudých, slavných i neznámých… a také mě osobně.” Pořad moderuje Petra Řehořková z pražské Petra Clinic.

P.S.
Novinářka Pavlína Saudková zpovídá nejznámější a nejúspěšnější současné umělce. Rozhovory s osobnostmi ze světa umění a showbyznysu… trochu jinak.

ARGUMENTY
Diskusní pořad XTV, ve kterém moderátor Luboš Xaver Veselý vede rozhovor se dvěma hosty, vždy nad konkrétními aktuálními tématy. V pořadu mají diskutující dostatek prostoru pro argumentaci a pro prezentaci vlastního pohledu. Cílem je přinést nové úhly pohledu a otevřít debatu nad problémy a tématy, které mohou zajímat širokou veřejnost.

XAVER LIVE
Luboš Xaver Veselý a jeho živé streamy s hosty. Debaty o aktuálních událostech, otázky pro hosty, živé dotazy sledujících. Xaver Live můžete sledovat v premiéře na www.youtube.com/c/XaverLive

BONUSOVÁ VIDEA
Vše co se nevešlo do našich pořadů, zajímavosti z natáčení a zákulisí XTV najdete zde.
With this application, you will not miss any new video from the Internet TV XTV. Daily we prepare interviews with prominent public figures. Watch, comment and create your own opinion on the fundamental situations of Czech politics, culture, business, but also medicine and science. You can now watch XTV not only in the Internet browser on your computer, tablet or smartphone, but also through this handy application. This is the first to learn about a new video, play background audio, search for your favorite guests, or choose between shows. Optimized for your mobile phone or tablet, playing videos from our app is the best way to enjoy XTV content on your mobile device.

Function:
– adjust the playback quality according to your needs
– possibility to play audio in the background
– list of individual programs
– Search
– convenient video sharing on social networks, email, etc.

Our moderators:
– Lubos Xaver Vesely
– Jana Bobosikova
– Pavlína Saudková
– Petra Řehořková
– Petr Vojnar
– Marketa Mayer

Our commentators:
– Ondrej Hejma
– Vlastimil Tlusty
– Karolina Stonjek
– Petr Holec

Shows:
XTALK
Luboš Xaver Veselý interviewing the most influential personalities of Czech public life. Politics, business, show business, and on the other side of the barricade a seasoned moderator. Debate on topics that affect everyone. “I enjoy the feeling of asking for a viewer or listener and serving a discussion on topics in a comprehensible and understandable way,” says Lubos Xaver Vesely about his show.

JB TALK
Jana Bobošíková and her guest in an extensive interview where nothing stands in the way of the essence of the matter and truth. The context of all possible political decisions, arguments, subjectivity and problems or situations that ultimately concern every citizen. Jana Bobošíková, as an experienced talkmaster in the strongest political debate. Every week on XTV.

Underlined, added
The significant events of the past days of Czech public life are commented on by prominent personalities. Seriously, disrespectfully, always with insight and experience …

CHEERS
Health and health from all sides. XTV brings experience and advice from the most respected doctors and health care professionals. Both health, illness and everything around the body and soul – this is what experts say – openly and with pleasure. “Health is a big topic and touches each one of us. Young, old, rich, poor, famous and unknown… and me personally. ”The program is moderated by Petra Řehořková from Prague’s Petra Clinic.

P.S.
Journalist Pavlína Saudková interviewed the most famous and most successful contemporary artists. Interviews with personalities from the world of art and show business… a little different.

ARGUMENTS
Discussion program XTV, in which moderator Lubos Xaver Vesely leads an interview with two guests, always on specific current topics. In the program, the participants have enough space to argue and present their own perspective. The aim is to bring new perspectives and open debate on issues and topics that may be of interest to the general public.

XAVER LIVE
Luboš Xaver Veselý and his live streams with guests. Debates about current events, guest questions, live followers’ questions. Watch Xaver Live at the premiere at www.youtube.com/c/XaverLive

BONUS VIDEOS
Everything that did not fit in our shows, interesting facts from the filming and behind the scenes of XTV can be found here.
* Nepřetržité přehrávání
* Změna rozvržení pro tablety
* Upozornění na slabé připojení k internetu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *