Free Download InPost Mobile v3.6.0 APK

Free Download InPost Mobile v3.6.0 APK

4.0 (456967)Apps, Shopping

App Information of InPost Mobile

App Name InPost Mobile v3.6.0
Genre Apps, Shopping
Size48.0 MB
Latest Version3.6.0
Get it On Google Play
Update2021-10-18
Package Namepl.inpost.inmobile
Rating 4.0 ( 456967 )
Installs5,000,000+

Description of InPost Mobile

Nadawaj bez drukowania etykiety i otwieraj skrytki zdalnie z InPost Mobile!

Aplikacja InPost Mobile wprowadza szereg możliwości, dzięki którym korzystanie z Paczkomatów jest proste jak nigdy.

👉Wysyłasz bez etykiety
Teraz możesz nadać paczkę wygodnie w InPost Mobile – bez drukowania etykiety i 24/7. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać kod nadania w Paczkomacie i gotowe. Dodatkowo, jeśli wybierzesz nadanie w aplikacji, możesz wysłać paczkę z dowolnego Paczkomatu.

👉Otwierasz skrytkę zdalnie
Jedną z głównych funkcji aplikacji jest usługa zdalnego otwierania skrytek, która pozwala na odbieranie przesyłek bez konieczności korzystania z ekranu Paczkomatu. Wystarczy, że klikniesz odpowiedni przycisk w aplikacji – Twoja skrytka otworzy się sama! Dla każdej dostarczonej przesyłki widoczny jest również kod odbioru i/lub kod QR.

👉Przedłużasz czas odbioru przesyłki
Każdy użytkownik aplikacji może wygodnie przedłużyć czas odbioru przesyłki z Paczkomatu o dodatkowe 24 h. Usługa przedłużenia czasu odbioru w aplikacji jest bardzo intuicyjna – na 12 godzin przed upłynięciem terminu odbioru paczki w aplikacji pojawi się przycisk „Przedłuż”. Należy w niego kliknąć, następnie zapłacić i… gotowe!

👉Bez problemu przekierujesz paczkę kurierską
Nie będzie Cię w domu, a spodziewasz się kuriera InPost? Teraz w aplikacji możesz wygodnie przekierować paczkę kurierską do Paczkomatu, PaczkoPunktu lub do sąsiada. Wystarczy, że w aplikacji InPost Mobile na liście śledzenia lub w szczegółach przesyłki klikniesz w przycisk „Przekieruj” przy wybranej przesyłce kurierskiej, a następnie wybierzesz nową preferowaną opcję dostawy.

👉Masz wszystkie paczki w jednym miejscu
Przesyłki, również te kurierskie, które w ciągu ostatnich 30 dni zostały zamówione na przypisany do aplikacji numer telefonu, będą widoczne od razu po zalogowaniu się. Paczki zostaną posortowane w zależności do tego, na jakim etapie podróży do Paczkomatu się znajdują. Każdej z nich możesz również nadać nazwę i opis.

👉Odbierasz przesyłki w ramach Multiskrytki
Multiskrytka to opcja, która pozwala na odbieranie wielu przesyłek z jednej skrytki Paczkomatu. Paczki, które znalazły się w Multiskrytce, są w aplikacji zgrupowane w jeden komunikat i wyróżnione kolorem niebieskim.

👉Masz Paczkomaty zawsze blisko siebie
W aplikacji z łatwością wyszukasz Paczkomaty i PaczkoPunkty. Wystarczy, że klikniesz na mapę, a przy włączonej lokalizacji aplikacja wskaże Ci najbliższe punkty InPost.

👉Odbierasz paczki po drodze
Dzięki funkcji notyfikacji opartych na geofencingu, przypomnimy Ci o odbiorze paczki, gdy znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu. Włącz powiadomienia dla InPost Mobile w swoim smartfonie, określ zasięg radaru w ustawieniach aplikacji i korzystaj z możliwości.

👉Zawsze wiesz, gdzie jest Twoja paczka
Za pomocą aplikacji możesz śledzić wszystkie paczki, na które czekasz. Co więcej, dzięki powiadomieniom push na ekranie swojego telefonu, jesteś na bieżąco ze zmianami statusów przesyłki.

👉Jesteś na bieżąco z centrum powiadomień
Dzięki centrum powiadomień zawsze wiesz, co się dzieje z Twoją przesyłką, a także otrzymujesz informację o nowych konkursach i ciekawych akcjach, które organizujemy.

👉Płacisz bezgotówkowo za przesyłki pobraniowe
Możesz zapłacić za przesyłki pobraniowe dzięki szybkim przelewom PayByLink – to proste i wygodne rozwiązanie, które daje Ci swobodę i pełną kontrolę nad zamówieniem.

Tworzysz aplikację RAZEM Z NAMI!
Regularnie aktualizujemy produkt, odpowiadając na sugestie i zgłoszenia użytkowników. Aplikacja InPost Mobile ma być przede wszystkim dla Ciebie, dlatego słuchamy tego, co masz do powiedzenia.

Send labels without printing and open lockers remotely with InPost Mobile!

The InPost Mobile application introduces a number of possibilities thanks to which the use of Parcel Lockers is easier than ever.

👉 Shipped without label
Now you can send a parcel conveniently in InPost Mobile – without printing the label and 24/7. Just scan the QR code or enter the shipping code in the parcel locker and it’s ready. Additionally, if you choose to ship in the application, you can send a parcel from any Parcel Locker.

👉 You open the locker remotely
One of the main functions of the application is the remote locker opening service, which allows you to collect parcels without having to use the parcel locker screen. All you need to do is click the appropriate button in the application – your locker will open itself! A pickup code and / or a QR code are also visible for each shipment delivered.

👉 You are extending the pickup time
Each application user can conveniently extend the time of collecting the parcel from the parcel locker by an additional 24 hours. The service of extending the collection time in the application is very intuitive – 12 hours before the deadline for collecting the parcel, the “Extend” button will appear in the application. Click on it, then pay and… it’s ready!

👉 You can redirect the courier parcel easily
You will not be home and you are expecting an InPost courier? Now, in the application, you can conveniently redirect a courier package to a parcel locker, PaczkoPunkt or to a neighbor. All you need to do is click the “Redirect” button next to the selected courier parcel in the InPost Mobile application, on the tracking list or in the shipment details, and then select the new preferred delivery option.

👉 You have all your packages in one place
Shipments, including courier, which have been ordered for the phone number assigned to the application in the last 30 days, will be visible immediately after logging in. The parcels will be sorted depending on what stage of the journey to the parcel locker they are at. You can also give each of them a name and description.

👉 You collect parcels as part of Multiskrytki
Multiskrytka is an option that allows you to collect multiple parcels from one parcel locker. Packages that are in Multiskrytka are grouped in the application into one message and highlighted in blue.

👉 You always have Paczkomaty close to you
You can easily find Paczkomaty and PaczkoPunkty in the application. All you need to do is click on the map, and with the location turned on, the application will show you the nearest InPost points.

👉 You pick up parcels on the way
Thanks to the geofencing-based notification function, we will remind you to pick up your parcel when you are near the parcel locker. Enable notifications for InPost Mobile on your smartphone, define the radar range in the application settings and use the possibilities.

👉 You always know where your package is
With the help of the application you can track all the packages you are waiting for. What’s more, thanks to push notifications on the screen of your phone, you are up to date with changes in shipment status.

👉 Stay up to date with the notification center
Thanks to the notification center, you always know what is happening with your shipment, and you also receive information about new competitions and interesting campaigns that we organize.

👉 You pay cashless for cash on delivery
You can pay for cash on delivery thanks to fast PayByLink transfers – it’s a simple and convenient solution that gives you freedom and full control over your order.

You create an application TOGETHER WITH US!
We regularly update the product, responding to user suggestions and reports. The InPost Mobile application is meant to be primarily for you, which is why we listen to what you have to say.

Leave a Reply

Your email address will not be published.