Download #OstaniZdrav v1.10.1 APK Latest Version

Download #OstaniZdrav v1.10.1 APK Latest Version

App Information of #OstaniZdrav

App Name #OstaniZdrav v1.10.1
Genre Games, Health & Fitness
Size12.4 MB
Latest Version1.10.1
Get it On Google Play
Update2021-01-23
Package Namesi.gov.ostanizdrav
Rating ( 2312 )
Installs100,000+

Description of #OstaniZdrav

Mobilna aplikacija #Ostani Zdrav je pripomoček, ki vam sporoči, če ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe.

Aplikacija #Ostani Zdrav pomaga pri zajezitvi in obvladovanju širjenja okužb z novim koronavirusom (SARS-CoV-2), zmanjšuje obremenjenost zdravstvenega sistema in s tem omogoča, da država z milejšimi ukrepi obvlada virus.

Aplikacija #Ostani Zdrav nas opozori, da smo bili v stiku z okuženo osebo, zato obstaja večje tveganje, da smo se okužili tudi sami. Tako že nemudoma po opozorilu, ki ga prejmemo od mobilne aplikacije, postanemo pri svojem ravnanju še bolj odgovorni: opazujemo svoje počutje in ob prvi zaznavi simptomov stopimo v stik z osebnim zdravnikom, se izogibamo nenujnim stikom z drugimi ljudmi, še posebej z ranljivimi posamezniki in še bolj dosledno izvajamo preventivne ukrepe (higiena rok in kašlja, nošenje mask in ustrezna medosebna razdalja).

Z uporabo mobilne aplikacije ravnamo odgovorno do sebe in ostalih, hkrati pa pomagamo pri obvladovanju širjenja okužb s SARS-CoV-2. Aplikacija bo močno olajšala obveščanje tistih posameznikov, ki so bili v zadnjih 14 dnevih v stiku z okuženo osebo. Z epidemiološkim poizvedovanjem namreč ni mogoče identificirati, prepoznati vseh stikov, denimo vseh sopotnikov v javnem prevozu ali vseh obiskovalcev, ki bi se v gostinskem lokalu nahajali istočasno kot nekdo, ki je okužen s SARS-CoV-2.

PROSTOVOLJNA IN BREZPLAČNA UPORABA

Aplikacijo #Ostani Zdrav si na svoj pametni mobilni telefon namestimo povsem prostovoljno in brezplačno. Po namestitvi bomo hitro in zanesljivo obveščeni o srečanjih z uporabniki aplikacije, pri katerih je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 in zato predstavljajo tveganje za morebitni prenos okužbe virusa tudi na nas. Aplikacija ne razkrije niti lokacije niti identitete okužene osebe, sporoči samo, da sta se dve osebi srečali. Funkcije aplikacije lahko kadar koli onemogočimo ali aplikacijo v celoti izbrišemo. S tem se bodo izbrisale tudi vse informacije, ki jih je aplikacija shranila.
Tudi tisti, ki je potrjeno okužen, to informacijo povsem prostovoljno deli z ostalimi uporabniki (pridobi posebno desetmestno kodo, ki jo nato sam vnese v aplikacijo). S tem podkrepi svojo odgovorno ravnanje.

UČINKOVITOST APLIKACIJE

Aplikacija #Ostani Zdrav bo svoj namen dosegla, če si jo na mobilni telefon namestimo še preden zbolimo. Samo tako bodo osebe, s katerimi smo imeli stike preden smo izvedeli za okužbo, obveščene in bodo lahko pravočasno ravnale samozaščitno.

Aplikacijo #Ostani Zdrav sta pripravila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvo za javno upravo (MJU), pri čemer NIJZ skrbi za vsebinski del aplikacije, MJU pa za tehničnega. Oba sta tako skupna upravljavca podatkov, ki se obdelujejo v okviru aplikacije #Ostani Zdrav. Aplikacija je namenjena uporabi v Sloveniji.
The #Stay Healthy mobile app is a gadget that lets you know if you have been in contact with an infected person. By using it and following the recommendations, each of us helps to control the spread of the virus and protect the health of ourselves, our loved ones and society as a whole.

The #Stay Healthy app helps curb and control the spread of infections with the new coronavirus (SARS-CoV-2), reduces the burden on the health system and thus allows the country to control the virus with milder measures.

The #Stay Healthy app alerts us that we have been in contact with an infected person, so there is a higher risk that we have become infected ourselves. Thus, immediately after the warning we receive from the mobile application, we become even more responsible in our actions: we observe our well-being and at the first detection of symptoms contact a personal physician, avoid unnecessary contact with other people, especially vulnerable individuals and we implement preventive measures even more consistently (hand hygiene and cough, wearing masks and appropriate interpersonal distance).

By using the mobile application, we act responsibly towards ourselves and others, and at the same time help control the spread of SARS-CoV-2 infections. The app will greatly facilitate the notification of those individuals who have been in contact with an infected person in the last 14 days. An epidemiological inquiry cannot identify all contacts, such as all passengers on public transport or all visitors who would be in a restaurant at the same time as someone infected with SARS-CoV-2.

VOLUNTARY AND FREE USE

We install the #Stay Healthy application on our smartphone completely voluntarily and free of charge. After installation, we will be quickly and reliably informed about encounters with users of the application in which SARS-CoV-2 infection has been confirmed and therefore pose a risk of possible transmission of the virus infection to us as well. The app does not reveal either the location or the identity of the infected person, it only reports that the two people have met. You can disable app features at any time or delete the app altogether. This will also delete any information stored by the app.
Even those who are confirmed infected share this information completely voluntarily with other users (they obtain a special ten-digit code, which they then enter into the application themselves). In doing so, he reinforces his responsible conduct.

APPLICATION EFFICIENCY

The #Stay Healthy app will achieve its purpose if you install it on your mobile phone before you get sick. Only in this way will the people we had contact with before we found out about the infection be informed and will be able to act in a self-protective manner in a timely manner.

The #Stay Healthy application was prepared by the National Institute of Public Health (NIJZ) and the Ministry of Public Administration (MPA), with the NIJZ taking care of the content of the application and the MPA taking care of the technical part. The two are thus joint data controllers, which are processed within the #Stay Healthy application. The application is intended for use in Slovenia.
Popravki

Leave a Reply

Your email address will not be published.