Download NaviExpert – Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary v12.4.1 (m) APK Latest Version

Download NaviExpert – Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary v12.4.1 (m) APK Latest Version

App Information of NaviExpert - Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary

App Name NaviExpert - Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary v12.4.1 (m)
Genre Games, Maps & Navigation
Size36.8 MB
Latest Version12.4.1 (m)
Get it On Google Play
Update2021-10-02
Package Namepl.naviexpert.market
Rating ( 16945 )
Installs1,000,000+

Description of NaviExpert - Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary

Najlepsza nawigacja samochodowa po polsku NaviExpert – Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary dzięki aktualizowanym na bieżąco mapom, zaprowadzi Cię zawsze do celu.

Wyznaczanie trasy zajmuje chwilę, a dzięki zaawansowanym technologiom w trakcie jazdy ominiesz korki drogowe, unikniesz mandatu od policji otrzymując ostrzeżenia CB o fotoradarach czy kontrolach policji w pobliżu. Dowiesz się także jakie ograniczenia prędkości obowiązują na Twojej trasie.

W nawigacji samochodowej NaviExpert – Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary możesz podróżować z darmowym głosem Wiedźmina Geralta w prezencie od HTC i CD Projekt Red.

NaviExpert to także oficjalna aplikacja, dzięki której możesz wziąć udział w programie LINK4 Kasa Wraca.

Darmowa nawigacja samochodowa przez 14 dni:

1. Zainstaluj aplikację i przetestuj ją przez 14 dni za darmo ciesząc się podróżowaniem po Polsce bez korków drogowych i mandatów policyjnych.
2. Po zakończeniu darmowego okresu testowego to Ty decydujesz czy wykupić dostęp na dłużej.

Nie mając aktywnej usługi nawigacji, możesz nadal za darmo przeglądać mapę z danymi o ruchu drogowym. Masz dostęp do ostrzeżeń CB, informacji o płatnych strefach parkowania i bazy użytecznych miejsc w pobliżu.

Dlaczego warto korzystać z NaviExpert? Sprawdź co wyróżnia nawigację NaviExpert – Nawigacja i Mapy, Korki, Fotoradary:

• zaawansowane algorytmy omijające korki drogowe oraz intuicyjna prezentacja korków na trasie,
• porównanie tras alternatywnych na mapie samochodowej,
• planowanie tras wielopunktowych i możliwość optymalizacji kolejności odwiedzanych punktów, dzięki funkcji Komiwojażera,
• darmowa mapa Polski, aktualizowana online (nowe inwestycje drogowe i remonty),
• informacja o strefach płatnego parkowania i możliwość płacenia za parkingi,
• ostrzeżenia CB zgłaszane przez użytkowników nawigacji samochodowej NaviExpert i Ryśka o fotoradarach, kontrolach policji, wypadkach drogowych czy niebezpiecznych miejscach w pobliżu,
• informacja kto zgłosił ostrzeżenie CB, ile osób je potwierdziło i jakie jest ograniczenie prędkości,
• 5 godzin darmowego abonamentu za każdą godzinę przejechaną z włączoną aplikacją oraz Masz za staż -30% na zakup kolejnego abonamentu rocznego,
• darmowa funkcja HUD, dzięki której wskazówki nawigacyjne mogą być wyświetlane na przedniej szybie Twojego samochodu,
• bogata baza użytecznych miejsc – ponad 500 000 punktów POI (punkty w pobliżu m.in. parkingi, hotele, restauracje, noclegi, bankomaty, stacje benzynowe),
• turystyczne trasy i punkty w kategorii Slow Road,
• wzrost bezpieczeństwa na drodze z funkcją Mój styl jazdy (płynność, ograniczenia prędkości, dystrakcja),
• wygodne formy płatności – BLIK, przelew online lub karta,
• nawigacja piesza i nawigacja komunikacją miejską,
• mapa Europy, nawigacja samochodowa po 31 krajach*.

Ważne informacje:

Najlepsza nawigacja na Androida 2020
Niezależne testy dziennikarskie potwierdzają, że nawigacja samochodowa NaviExpert ma wzorowe dane o limitach prędkości i najlepszy system ostrzegania o kontrolach policji.

Dane o ruchu drogowym
*Informacje o ruchu drogowym (traffic), remonty oraz ostrzeżenia CB m.in. o fotoradarach i kontrolach policji są wykorzystywane tylko podczas nawigowania na terenie Polski.

Płatności za parkingi
Wjeżdżając do strefy parkowania na mapie pojawi się ikona płatnego parkingu. Po kliknięciu w nią nasza nawigacja samochodowa wywoła aplikację do mobilnych płatności SkyCash, przy użyciu której realizowana jest płatność. Jeśli nie masz jej jeszcze w swoim telefonie, pobierz ją i zasil swoje konto SkyCash środkami.

*Abonament NaviExpert Polska i Europa zawiera mapy 31 krajów: Austria , Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania (UK), Węgry, Włochy.
The best car navigation in Polish NaviExpert – Navigation and Maps, Traffic jams, Speed ​​Cameras will always guide you to your destination thanks to constantly updated maps.

It takes a moment to calculate the route, and thanks to advanced technologies, you will avoid traffic jams while driving, you will avoid being fined by the police and receive CB warnings about speed cameras or police checks nearby. You will also learn what speed limits are in force on your route.

In car navigation NaviExpert – Navigation and Maps, Traffic Jams, Speed ​​Cameras you can travel with the free voice of the Witcher Geralt as a gift from HTC and CD Projekt Red.

NaviExpert is also the official application thanks to which you can take part in the LINK4 Kasa Wraca program.

Free car navigation for 14 days:

1. Install the application and test it for 14 days for free, enjoying traveling around Poland without traffic jams and police fines.
2. After the end of the free trial period, it is up to you to decide whether to purchase the access for a longer period.

You can still browse the traffic map for free without an active navigation service. You have access to CB warnings, information about paid parking zones and a database of points of interest nearby.

Why is it worth using NaviExpert? Check what distinguishes NaviExpert navigation – Navigation and Maps, Traffic, Speed ​​Cameras:

• advanced algorithms to bypass traffic jams and intuitive presentation of traffic jams on the route,
• comparison of alternative routes on the car map,
• planning of multi-point routes and the possibility of optimizing the order of visited points, thanks to the Salesman function,
• free map of Poland, updated online (new road investments and repairs),
• information on paid parking zones and the possibility of paying for parking lots,
• CB warnings reported by users of NaviExpert and Rysiek car navigation about speed cameras, police checks, road accidents or dangerous places nearby,
• information on who reported the CB alert, how many people confirmed it and what the speed limit is,
• 5 hours of free subscription for each hour traveled with the application turned on and You have an internship -30% to purchase another annual subscription,
• free HUD function, thanks to which the navigation instructions can be displayed on the windshield of your car,
• rich base of points of interest – over 500,000 POIs (points in the vicinity, e.g. parking lots, hotels, restaurants, accommodation, ATMs, gas stations),
• tourist routes and points in the Slow Road category,
• increased road safety with the My Driving Style function (smoothness, speed limits, distraction),
• convenient payment methods – BLIK, online transfer or card,
• pedestrian navigation and navigation by public transport,
• map of Europe, car navigation through 31 countries *.

Important information:

The best navigation for Android 2020
Independent journalistic tests confirm that the NaviExpert car navigation system has exemplary data on speed limits and the best warning system for police checks.

Traffic data
* Traffic information, repairs and CB warnings incl. about speed cameras and police checks are only used when navigating in Poland.

Payments for parking lots
When entering a parking zone, the paid parking icon will appear on the map. After clicking on it, our car navigation will call up the SkyCash mobile payment application, with the use of which the payment is made. If you don’t have it on your phone yet, download it and fund your SkyCash account with funds.

* NaviExpert Poland and Europe subscription includes maps of 31 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Germany, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, Ukraine, Great Britain (UK), Hungary, Italy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *