Download Meteo IMGW Prognoza dla Polski v APK New Version

Download Meteo IMGW Prognoza dla Polski v APK New Version

App Information of Meteo IMGW Prognoza dla Polski

App Name Meteo IMGW Prognoza dla Polski v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.imgw.meteo
Rating ( 612 )
Installs50,000+

Description of Meteo IMGW Prognoza dla Polski

Aplikacja z prognozą pogody IMGW-PIB dedykowana Polsce. To wiarygodne źródło aktualnej i prognozowanej pogody. Tylko w niej integracja wszystkich dostępnych modeli pogodowych, ostrzeżenia, podgląd map radarowych i wyładowań. Aplikacja pozwala również na ustawienie powiadomień z prognozą i ostrzeżeniami. Przejrzysta, nowoczesna, łatwa w nawigacji. Kompleksowa informacja o pogodzie od IMGW-PIB – potwierdzona naukowo.

Szukaj
Możesz wybrać lokalizację, dla której chcesz poznać prognozę pogody na dwa sposoby. Pierwszy to Szukaj w prawym górnym rogu. Kiedy wpiszesz nazwę miejscowości, aplikacja znajdzie w bazie danych lokalizację, której szukasz i wyświetli dla niej prognozę. Druga możliwość wymaga użycia GPS i dostępna jest poprzez kliknięcie Moja lokalizacja GPS w Szukaj lub w bocznym menu w zakładce Moje lokalizacje > Moja lokalizacja GPS. Jeśli zezwolisz na użycie GPS wyświetli się twoja lokalizacja i prognoza.

Ulubione lokalizacje.
Aplikacja Meteo IMGW Prognoza dla Polski umożliwia szybki podgląd na skróconą prognozę dla innych wybranych przez Ciebie miast. Kliknij w górnym panelu w gwiazdkę, obok nazwy miejscowości. W ten sposób dodałeś miejscowość do Ulubionych. W rozwijanym panelu pojawi się lista ze skróconą prognozą, a kliknięcie na wybrane miasto przekieruje na szczegóły prognozy w danej lokalizacji. Opcja Ulubione zapisuje również lokalizacje, dla których możesz ustawić powiadomienia PUSH.

Pogoda
W zakładce Pogoda w pierwszej kolejności znajdziesz prognozę w formie horyzontalnego slajdu prezentującego prognozę na najbliższe godziny. Model pogodowy możesz zmienić w menu bocznym Ustawienia aplikacji > Model pogodowy. Opady prezentowane na wykresie podają dane w mm/h.

W zakładce Pogoda znajdziesz również uproszczoną prognozę na najbliższe dni, której długość jest zależna od wybranego modelu pogody.

Jeśli dla wybranej przez Ciebie lokalizacji obowiązuje właśnie wydane przez IMGW-PIB ostrzeżenie, pokaże się ono w pasku na górze, w kolorze właściwym dla stopnia ostrzeżenia. Do szczegółów przejdziesz klikając w pasek lub przechodząc do zakładki Ostrzeżenia.

Ostrzeżenia
Tu znajdziesz ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne IMGW-PIB wydane dla wybranej aktualnie i Ulubionych lokalizacji.

Szczegółowo opisane, w kolorze przypisanym do danego stopnia ostrzeżenia: Stopień 1 – kolor żółty, Stopień 2 – kolor pomarańczowy, Stopień 3 – kolor czerwony.

Aplikacja umożliwia udostępnienie treści komunikatu poprzez naciśnięcie linku Udostępnij.

Radary
W zakładce Radary znajdziesz podgląd rejestrujący natężenie opadów na terenie Polski. Podgląd umożliwia prześledzenie 7h wstecz sytuacji pogodowej.

Wyładowania
W tej zakładce znajdziesz podgląd rejestrujący wyładowania na terenie Polski. Prezentowane są one w formie ikon w kolorach dopasowanych do natężenia wyładowania. Podgląd umożliwia prześledzenie wyładowań 7h wstecz.

Powiadomienia
Aplikacja umożliwia ustawienie powiadomień dla ulubionych lokalizacji. Ustawienia dostępne są w bocznym menu w linku Powiadomienia.

Aplikacja udostępnia dwa typy powiadomień: Prognozę – zawierającą skróconą prognozę na dany dzień: temperaturę minimalną, maksymalną, opad, prędkość wiatru i ciśnienie. Ostrzeżenia – aplikacja wysyła komunikat w momencie wydania ostrzeżenia przez IMGW-PIB. Szczegóły Ostrzeżeń dostępne są w zakładce Ostrzeżenia.

Aplikacja ustawi powiadomienia tylko dla lokalizacji dodanych wcześniej do Ulubionych. W panelu ustawień możesz ustawić godzinę, o której przyjdzie powiadomienie i model pogodowy prognozy.

Moje lokalizacje
Znajdziesz tu listę Ulubionych lokalizacji i ostatnio szukane. Listę lokalizacji możesz usunąć w Ustawienia aplikacji> Wyczyść szukane lokalizacje.

Ustawienia aplikacji
W ustawieniach aplikacji możesz zmienić: model pogodowy (6 modeli), jednostki wiatru, ustawić lokalizację GPS, szybkość odtwarzania animacji na mapie. Tu znajdziesz też linki Pomocy.
Application with the IMWM-PIB weather forecast dedicated to Poland. It is a reliable source of current and forecast weather. Only in it, the integration of all available weather models, warnings, preview of radar and lightning maps. The application also allows you to set up notifications with forecast and warnings. Clear, modern, easy to navigate. Comprehensive weather information from IMWM-PIB – scientifically confirmed.

Search
You can select the location for which you want to know the weather forecast in two ways. The first is Search in the top right corner. When you enter a city name, the application finds the location you are looking for in the database and displays a forecast for it. The second option requires the use of GPS and is available by clicking My GPS location in Search or in the side menu under My locations> My GPS location. If you allow the use of GPS, your location and forecast will be displayed.

Favorite locations.
The Meteo IMGW Forecast for Poland application allows you to quickly view a shortened forecast for other cities of your choice. Click on the star in the top panel, next to the city name. You have now added the city to your Favorites. A list with a shortened forecast will appear in the drop-down panel, and clicking on the selected city will redirect to the forecast details in a given location. The Favorites option also saves locations for which you can set PUSH notifications.

Weather
In the Weather tab, you will first find the forecast in the form of a horizontal slide presenting the forecast for the next few hours. You can change the weather model in the side menu of the application Settings> Weather model. The rainfall presented in the chart gives data in mm / h.

In the Weather tab you will also find a simplified forecast for the next few days, the length of which depends on the selected weather model.

If a warning issued by the IMWM-PIB is in effect for the selected location, it will appear in the bar at the top, in the color appropriate for the level of the warning. You can go to the details by clicking on the bar or going to the Warnings tab.

Warnings
Here you will find meteorological and hydrological warnings of the IMWM-PIB issued for the currently selected and Favorite locations.

Described in detail and in the color assigned to the level of warning: Grade 1 – yellow, Grade 2 – orange, Grade 3 – red.

The application allows you to share the content of the message by clicking the Share link.

Radars
In the Radars tab, you will find a preview recording the intensity of precipitation in Poland. The preview allows you to trace the weather situation 7 hours back.

discharge
In this tab you will find a preview recording discharges in Poland. They are presented in the form of icons in colors adjusted to the intensity of the discharge. The preview allows you to trace discharges 7 hours back.

Notifications
The application allows you to set notifications for your favorite locations. The settings are available in the side menu under the Notifications link.

The application provides two types of notifications: Forecast – containing an abbreviated forecast for the day: minimum temperature, maximum temperature, precipitation, wind speed and pressure. Warnings – the application sends a message when a warning is issued by IMWM-PIB. Details of the Warnings are available in the Warnings tab.

The application will set notifications only for locations previously added to Favorites. In the settings panel, you can set the time the notification will come and the weather model of the forecast.

My locations
You will find a list of Favorite locations and Recently searched. You can delete the list of locations in Application settings> Clear searched locations.

Application settings
In the application settings you can change: the weather model (6 models), wind units, set the GPS location, animation playback speed on the map. You can also find Help links here.

Leave a Reply

Your email address will not be published.