Download Kalorické Tabulky v APK For Android

Download Kalorické Tabulky v APK For Android

App Information of Kalorické Tabulky

App Name Kalorické Tabulky v
Genre Games, Health & Fitness
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecz.psc.android.kaloricketabulky
Rating
Installs5,000,000+

Description of Kalorické Tabulky

Kalorické Tabulky – hubnutí a počítání kalorií. Mějte přehled o své stravě a pohybu s aplikací Kalorické tabulky.

☝️Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmu a energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin a provedených fyzických aktivit do jídelníčku. Aplikace nabízí výpočet doporučené energetické bilance v kaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj).

💪Hubnutí, nabírání svalů, nebo jakákoli dieta může být efektivnější, když si uživatel hlídá denní příjem, výdej a výživové hodnoty. Kalorické tabulky vás naučí, jak zhubnout a jíst zdravě bez radikálního omezení, striktní diety, nebo hladovění.

✔️Přehledný jídelníček
Celá aplikace pro zdravé hubnutí je česky. Umožňuje zapisovat jídelníček, počítat kalorie v jídle, kontrolovat nutriční hodnoty v potravinách,, atd. Denně si zapisujte jídelníček, ukládejte si svá oblíbená jídla nebo recepty.

✔️Databáze potravin
Aplikace využívá denně aktualizovanou databázi energetických a nutričních hodnot potravin dostupných v ČR. Snědené potraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejich obalu.

✔️Inspirativní recepty s nutričními hodnotami
Najdete zde recepty od blogerů i uživatelů. Uvidíte jakou mají kalorickou hodnotu i to, jaké obsahují nutrienty. Recepty si můžete prohlédnout a jedním kliknutím si je vložíte do svého jídelníčku.

✔️Propojení se sportovními aplikacemi
Kalorické tabulky lze propojit s dalšími sportovními aplikacemi (Google Fit, Samsung Health a Garmin). Díky tomu bude zapisování ještě rychlejší a snadnější.

✔️Sledujte průběžně svou váhu i míry
Kalorické tabulky vám pomohou hlídat si váhu, sledovat míry jako obvod pasu, procenta tuku v těle a celkově si kontrolovat statistiky.

✔️Praktický přenosný pomocník
Aplikace se stane vaším přenosným deníkem potravin, aktivit a sledovaných údajů při zdravém hubnutí, dietě, sportu. Využijete ji také ke kontrole nutričních hodnot v potravinách, získáte informace o vitamínech, minerálech nebo éčkách.

✔️Premium předplatné
Premium předplatné vám odstraní reklamy v celé aplikaci. Nabídne možnost sledovat cukry, sůl, vápník, nasycené mastné kyseliny a PHE. Ukáže podrobnou analýzu jídelníčku za libovolné období. Navíc zde najdete ukázkové jídelníčky reálných uživatelů, kterým se podařilo zhubnout – Jídelníčky úspěšných.

Aplikace potřebuje pro svoji činnost připojení k internetu. Uložená data jsou přístupná i pomocí webové verze na stránkách KalorickeTabulky.cz. Jídelníček sestavený pro sebe, pro klienta nebo pro lékaře je uživatelům tedy vždy k dispozici.

Verze pro chytré hodinky (Wear OS) umožňuje sledovat zapsané hodnoty. Pro její běh je potřeba mít mobilní aplikaci.

Calorie Tables – Weight Loss and Calorie Counting. Keep track of your diet and exercise with the Calories Table app.

☝️Caloric tables enable daily registration of energy intake and energy expenditure by recording all foods eaten and physical activities performed in the diet. The application offers the calculation of the recommended energy balance in calories (kcal) or in kilojoules (kj).

💪Weight loss, muscle gain, or any diet may be more effective when the user monitors daily intake, expenditure and nutritional values. Calorie charts will teach you how to lose weight and eat healthy without radical restrictions, strict diets, or starvation.

✔️ Clear menu
The whole application for healthy weight loss is in Czech. It allows you to write a diet, count calories in food, check nutritional values ​​in food, etc. Write a daily diet, save your favorite foods or recipes.

✔️ Food Database
The application uses a daily updated database of energy and nutritional values ​​of food available in the Czech Republic. Eaten foods can also be stored by scanning the barcode on their packaging.

✔️ Inspirational recipes with nutritional values ​​
Here you will find recipes from bloggers and users. You will see what their caloric value is and what nutrients they contain. You can view the recipes and add them to your menu with one click.

✔️ Connect with sports apps
Calorie tables can be linked to other sports applications (Google Fit, Samsung Health and Garmin). This will make writing even faster and easier.

✔️ Keep track of your weight and measurements
Calorie charts help you monitor your weight, track rates like waist circumference, body fat percentage, and overall statistics.

✔️ Convenient Portable Assistant
The application will become your portable diary of food, activities and monitored data for healthy weight loss, diet, sports. You can also use it to check the nutritional value in food, you will get information about vitamins, minerals or sweets.

✔️ Premium Subscription
Premium subscriptions will remove ads throughout the app. Offers the ability to monitor sugars, salt, calcium, saturated fatty acids and PHE. Shows a detailed analysis of the diet for any period. In addition, here you will find sample menus of real users who have managed to lose weight – successful menus.

The application needs an internet connection for its operation. The stored data is also accessible via the web version on the KalorickeTabulky.cz website. The menu compiled for yourself, for the client or for the doctor is therefore always available to users.

The smart watch version (Wear OS) allows you to monitor the entered values. You need a mobile application to run it.
Zápis více položek najednou do jídelníčku (Premium)

Leave a Reply

Your email address will not be published.