Download In-počasí v APK Latest Version

Download In-počasí v APK Latest Version

(15043)Apps, Weather

App Information of In-počasí

App Name In-počasí v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.johnniek.inpocasi.widget
Rating ( 15043 )
Installs500,000+

Description of In-počasí

In-počasí je oblíbená česká aplikace zdarma a bez reklam, která zobrazí aktuální teplotu venku a předpověď počasí. Údaje jsou aktualizovány každých 30 minut a odpovídají tak vždy skutečným naměřeným hodnotám v daném místě. Aplikace nabízí bohaté množství widgetů s informacemi o počasí, času, budíku či svátků. Nechybí ani denně aktualizované předpovědi. To vše je zasazené v příjemném a přehledném designu.

Vlastnosti:
– zobrazení aktuální teploty, vlhkosti, srážek, směru a rychlosti větru
– předpověď počasí na 9 dní
– podrobná předpověď na následujících 24 hodin
– klimatické údaje u jednotlivých meteorologických stanic (rekordy, archiv počasí)
– k dispozici je více než 5000 lokalit z ČR
– widgety s aktuálním počasí, předpovědí, časem, svátky či budíkem
– zobrazení astronomických údajů (Slunce a Měsíc)
– zobrazení radarových snímků včetně přesné předpovědi na 90 minut

Podrobné předpovědi
Na 24 hodin dopředu v aplikaci naleznete podrobné předpovědi po třech hodinách, které nabídnou ucelený pohled na očekávané počasí v nejbližší době (zahrnují předpověď stavu počasí, teploty, úhrnu srážek a větru). Nechybí samozřejmě ani předpověď na další dny, ale již jen v souhrnném stavu pro celý den.

Nejhustší síť meteorologických stanic
Aplikace data stahuje z husté sítě meteorologických stanic v Česku. Vedle profesionální stanic využívá také soukromé stanice umístěné po celém Česku. V aplikaci se tak vždy díváte na přesné a aktuální údaje změřené v daném místě.

Widgety
Aplikace nabízí celou řadu widgetů na plochu vašeho telefonu. Díky widgetům se dozvíte nejen aktuální teplotu venku a předpověď na další dny, ale i aktuální datum, svátek a čas. Největší formát widgetu zobrazuje hodiny, aktuální teplotu, svátek, datum, počasí na dnešní den a aktualitu. Informace o počasí budete mít vždy po ruce.

Radar
Přesný vývoj srážek si můžete v aplikaci prohlížet pomocí dat z radarů, které zachycují vývoj srážek. Data jsou aktualizována každých 10 minut. K dispozici je i předpověď radaru na následující hodinu.

Předpovědi tvořené českými meteorology
Předpovědi jsou pravidelně aktualizovány a připravovány meteorology z portálu In-počasí. Data pro aplikaci tak vznikají přímo v České republice a jsou pravidelně kontrolovány. Aplikace využívá hustou síť meteorologických stanic po celém našem území. V jejich blízkém okolí se v aplikaci zobrazuje aktuální teplota venku na desetinu stupně přesně.
In-weather is a popular Czech application free and without ads, which displays the current outdoor temperature and weather forecast. The data is updated every 30 minutes and thus always corresponds to the actual measured values ​​at the location. The application offers a rich number of widgets with information about the weather, time, alarm clock or holidays. There are also daily updated forecasts. All this is set in a pleasant and clear design.

Properties:
– display of current temperature, humidity, precipitation, wind direction and speed
– 9 day weather forecast
– detailed forecast for the next 24 hours
– climatic data at individual meteorological stations (records, weather archive)
– there are more than 5000 localities from the Czech Republic
– Widgets with current weather, forecast, time, holidays or alarm clock
– display of astronomical data (Sun and Moon)
– display of radar images including accurate forecast for 90 minutes

Detailed forecasts
For 24 hours in advance in the application you will find detailed forecasts after three hours, which will offer a comprehensive view of the expected weather in the near future (including weather forecast, temperature, total precipitation and wind). Of course, there is also a forecast for the next days, but only in the overall state for the whole day.

The densest network of weather stations
The application downloads data from a dense network of meteorological stations in the Czech Republic. In addition to professional stations, it also uses private stations located throughout the Czech Republic. In the application, you always look at accurate and current data measured in a given place.

Widgets
The application offers a variety of widgets for your phone’s desktop. Thanks to the widgets, you will learn not only the current temperature outside and the forecast for the next days, but also the current date, holiday and time. The largest widget format displays the clock, current temperature, holiday, date, weather for the day, and news. You will always have the weather information at hand.

Radar
You can view the exact development of precipitation in the application using data from radars, which capture the development of precipitation. The data is updated every 10 minutes. A radar forecast for the next hour is also available.

Forecasts made by Czech meteorologists
The forecasts are regularly updated and prepared by meteorologists from the In-weather portal. The data for the application are created directly in the Czech Republic and are regularly checked. The application uses a dense network of meteorological stations throughout our territory. In their immediate vicinity, the application displays the current outdoor temperature to one tenth of a degree exactly.
Opravy chyb s určováním lokality ve widgetu
Opravy chyb s aktualizací dat a drobná vylepšení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *