Download ČHMÚ+ v APK New Version

Download ČHMÚ+ v APK New Version

App Information of ČHMÚ+

App Name ČHMÚ+ v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecz.oksystem.chmu.expert
Rating
Installs100,000+

Description of ČHMÚ+

Aplikace ČHMÚ+ obsahuje:

Počasí na profesionálních meteorologických stanicích
K dispozici jsou naměřené údaje z několika desítek stanic, umístěných na území ČR.
Na mapě lze přehledově zobrazovat vybrané údaje: teplotu, srážky, vítr, oblačnost, relativní vlhkost, sněhovou pokrývku a stav počasí. V detailu vybrané stanice se zobrazuje velké množství údajů a u vybraných údajů i jejich historie po hodinách za poslední dva dny.

Odhad spadlých srážek
Odhad spadlých srážek je vytvářen na Českém hydrometeorologickém ústavu z radarových údajů korigovaných podle údajů ze srážkoměrů na stanicích. Udává nejpřesnější možný údaj o množství spadlých srážek. K dispozici je animace pro území ČR.

Sondáž
Zobrazuje údaje naměřené balónovými sondami, vypouštěnými v Praze – Libuši. Udává změny teploty, rosného bodu, směru a rychlosti větru v závislosti na výšce. Jsou zobrazeny suchá i nasycená adiabata a křivka směšovacího poměru.

Předpovědi z modelu Aladin
Model Aladin poskytuje předpovědi základních meteorologických hodnot pro celé území ČR s rozlišením 1 km. Údaje jsou zobrazeny na mapách a je možné je spustit jako animaci v čase. Zobrazena je teplota, množství srážek, směr a rychlost větru, oblačnost, relativní vlhkost, ventilační index a tlak.

UV index
UV index vyjadřuje intenzitu slunečního ultrafialového záření a jeho vliv na lidskou pokožku. Je zobrazena hodnota UV indexu a krátké pokyny jak si při dané intenzitě slunečního UV záření počínat. Je možné zapnout i přepočet UV indexu pro pobyt na sněhu (odraz od sněhové pokrývky zvýší UV index 1,2x).

Stav vod
Na mapě ČR je vyznačena poloha cca 350 vodoměrných stanic. V detailu stanice je historie měření výšky hladiny, průtoku a teploty vody za poslední dva dny s časovým rozlišením 10 minut. Otočením mobilu na šířku lze údaje zobrazit graficky. U stanic které poskytují předpověď lze zobrazit i graf předpovídané výšky hladiny nebo průtoku v následujících dvou dnech.
U vybraného profilu je možné zapnout notifikace překročení stupňů povodňové aktivity nebo sledování vlastního limitu výšky hladiny.

Riziko přívalových povodní
Na mapě ČR jsou území jednotlivých obcí s rozšířenou působností vybarvena podle aktuálního rizika přívalových povodní. K dispozici je i mapa nasycení půdy vodou. Vysoká nasycenost území představuje v případě větších srážek zvýšené riziko přívalové povodně nebo lokálního zatopení.
Další mapy uvádí rizikový úhrn srážek za 1, 3 nebo 6 hodin, při jejichž dosažení hrozí riziko vzniku přívalové povodně nebo lokálního zatopení.

Čistota ovzduší
Na mapě ČR je vyznačena poloha cca 150 stanic automatizovaného imisního monitoringu. Značky jsou vybarveny podle indexu kvality ovzduší. V detailu zvolené stanice jsou hodnoty všech stanicí měřených škodlivin po hodinách za poslední den. Otočením mobilu na šířku lze údaje zobrazit graficky. Sledované údaje jsou: polétavý prach (PM10), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a ozón (O3).
Na dalších mapách jsou graficky zobrazeny koncentrace těchto škodlivin na celém území republiky.
Czech Hydrometeorological + application includes:

Weather for professional weather stations
There are measured data from dozens of stations located in the Czech Republic.
On the map, you can find review show selected data: temperature, precipitation, wind, cloudiness, relative humidity, snow cover and weather conditions. In detail, the selected station displays a large amount of data and of selected data and its history after hours in the last two days.

Estimated rainfall
Estimation of rainfall is generated from the Czech Hydrometeorological Institute radar data corrected according to data from rain gauges at the stations. Gives the most accurate possible information on the amount of rainfall. There is an animation for the Czech Republic.

He drew
Displays data obtained balloon probes discharged in Prague – Libuš. Shows the change of temperature, dew point, wind speed and direction depending on the height. They are displayed as dry saturated adiabat curve and the mixing ratios.

The predictions of the model Aladin
Aladin model provides forecasts of basic meteorological values ​​for the entire territory of the Czech Republic with a resolution of 1 km. The data are displayed on maps and can be run as animation in time. Displayed as temperature, rainfall, wind speed and direction, cloud cover, relative humidity, ventilation index and pressure.

UV Index
UV index expresses the intensity of the sun’s ultraviolet radiation and its effects on human skin. It displays the UV index and short instructions how when the intensity of the sun’s UV rays act. It is also possible to enable the conversion of UV Index for a stay on the snow (the reflection from the snow cover increased UV index 1.2x).

Status waters
The map indicates the position of the Czech Republic about 350 gauging stations. In detail, the station’s history, level measurement, flow and water temperatures for the last two days with a time resolution of 10 minutes. Turn the mobile landscape data can be displayed graphically. For stations that provide weather can also see a graph of the predicted water level or flow in the next two days.
The selected profile can enable notifications exceeded degrees of flood activity or self-monitoring threshold level.

The risk of flash floods
Map CR are the territory of individual municipalities with extended powers, color-coded according to the current risk of flash floods. There is also a map of soil water saturation. High saturation area presents in the case of larger precipitation increased risk of flash floods or local flooding.
Another risk map shows rainfall for 1, 3 or 6 hours, during which achieve at risk of flash floods or local flooding.

Air pollution
The map indicates the position of the Czech Republic about 150 automated air pollution monitoring stations. Brands are colored by the air quality index. In detail, the values ​​of the selected station station of pollutants measured in hours for the last day. Turn the mobile landscape data can be displayed graphically. The collected data are: particulate matter (PM 10), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3).
On the other maps are graphically displayed concentrations of these pollutants throughout the country.

Drobné opravy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.