Download Беборан v1.6.2 APK For Android

Download Беборан v1.6.2 APK For Android

App Information of Беборан

App Name Беборан v1.6.2
Genre Apps, Parenting
Size14.6 MB
Latest Version1.6.2
Get it On Google Play
Update2021-06-14
Package Namecom.innovatorsdesign.bebeshor
Rating ( 128 )
Installs10,000+

Description of Беборан

Беборан е приложение за захранване на бебето.
Създаден е от млади, но и с достатъчно опит, много четящи и информиращи се постоянно педиатри-родители. То е за Вас и Вашето бебе от неговото раждане до навършване на първата му годинка. Беборан Ви превежда стъпка по стъпка през фазите на захранването на Вашето бебе, от въвеждането на първия зеленчук до преминаването му на обща храна. Помага Ви да разберете какво се случва с Вашето бебе във всички аспекти от развитието му с помощта на екип от педиатри, начело с д-р Ваня Герджикова и д-р Благовеста Ангелова.
Ние знаем колко объркваща и противоречива може да е информацията, която намираме в интернет, когато се колебаем кое е най-полезно за детето ни, колко трудно е да се запомнят и следват всички препоръки на педиатъра. Затова създадохме Беборан – Вашият доверен съветник от самото начало! Тук можете да прочетете бързо и достъпно за развитието на бебето за всеки конкретен месец какво да очаквате и какво е най-добре да направите. Подробната информация за над 50 основни храни включва и полезни съвети как да подбирате качествени продукти, кои от тях има смисъл да купувате от по-скъпите БИО щандове и кои не.

Информацията е подредена в няколко раздела:

Информацията е подредена в няколко раздела за всеки месец от развитието на бебето:
– “Хранене”
– “Видове храни”
– “Сън”
– “Нервно-психическо развитие”
– “Физическа дейност”
– “Течности”

Можете да проверите за конкретна храна кога и как се препоръчва да бъде въведена в менюто на бебето Ви, както и съдържанието й на полезни вещества и тяхната концентрация.

Текстовете в приложението комбинират много различни източници: учебниците по педиатрия, съдържащи опита на поколения лекари назад и всички най-съвременните препоръки на Световната здравна организация (СЗО) и Европейската педиатрична асоциация (ЕПА). Както знаем, съветите за храненето и нормите за развитието претърпяват много промени през годините с новите открития и изследвания, които науката прави и това допълнително може да обърка загрижения родител-неспециалист в областта, четейки от различни източници в опит да направи най-доброто за своето бебе.
Беборан е единствено по рода си безплатно приложение, създадено от млади, но и с достатъчно опит, много четящи и информиращи се постоянно педиатри. Ние зачитаме и мъдростта на поколенията и последните открития и промените в отглеждането на детето, наложени от разликите в живота на поколенията.
Babyoran is a baby feeding application.
It is created by young, but with enough experience, many reading and informing pediatrician parents. It is for you and your baby from his birth to the completion of his first hour. Babyborne guides you step-by-step through the feeding stages of your baby, from the introduction of the first vegetable to the transition to common foods. Helps you understand what is happening to your baby in all aspects of his or her development with the help of a pediatrician team led by Dr. Vanya Gerdzhikova and Dr. Blagovesta Angelova.
We know how confusing and contradictory the information we find on the Internet can be when we are hesitant about what is most useful to our child, how difficult it is to remember and follow all the recommendations of a pediatrician. That’s why we created Beboran – Your Trusted Advisor from the Beginning! Here you can read quickly and easily for each month’s baby what to expect and what is best to do. Detailed information on over 50 staple foods includes tips on how to choose quality products, which ones make the most sense from the more expensive BIO stalls and which don’t.

The information is organized into several sections:

The information is arranged in several sections for each month of the baby’s development:
 – “Feeding”
 – “Types of food”
 – “Dream”
 – “Neuro-psychic development”
 – “Physical activity”
 – Liquids

You can check for specific foods when and how they are recommended to be included in your baby’s menu, as well as their nutrient content and concentration.

The texts in the appendix combine many different sources: textbooks on pediatrics containing the experience of generations of back doctors and all the latest recommendations from the World Health Organization (WHO) and the European Pediatric Association (EPA). As we know, nutrition tips and development standards have undergone many changes over the years with new discoveries and research that science is making, and this can further confuse non-specialist parents in the field by reading from various sources in an attempt to do the best for their baby.
Beboran is a unique freeware application created by young people, but with enough experience, many reading and constantly informed pediatricians. We also respect the wisdom of generations and the latest discoveries and changes in child-rearing caused by differences in the lives of generations.
• Добавяне на нови храни и подправки;
• Добавяне на нови проследявания;

Leave a Reply

Your email address will not be published.