Cultură generală, Fii deștept! v APK Latest Version

Cultură generală, Fii deștept! v APK Latest Version

App Information of Cultură generală, Fii deștept!

App Name Cultură generală, Fii deștept! v
Genre Games, Trivia
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namero.pontes.culturagenerala
Rating
Installs500,000+

Description of Cultură generală, Fii deștept!

Cultură generală pentru toate vârstele, teste grilă cu întrebări cu câte 4 variante de răspuns.
Jocul vine cu o bază de date cu mii de întrebări de cultură generală din diverse domenii precum: literatură, film, artă, mitologie, muzică, sport, istorie, politică, biologie, lingvistică și gramatică, limba engleză, antichitate, tehnologia informației / informatică, Biblie / religie, anatomie, zoologie, capitale, masaj și altele.
Baza de date cu întrebări este off-line (nu este nevoie de conexiune la internet pentru a juca).
În proporție de 98% întrebările au fost scrise special pentru acest joc de către colaboratori, ele nu mai apar în altă parte.

Un test are câte 21 de întrebări cu câte 4 variante de răspuns.
Cele 21 de întrebări sunt distribuite pe 3 niveluri a câte 7 întrebări fiecare.

Se poate face jumi juma, se poate întreba mulțimea sau cere părerea cuiva; de asemenea se poate sări peste o întrebare începând cu nivelul al doilea.
Sunt și 3 șanse bonus – testul nu se încheie dacă la 3 întrebări se răspunde greșit, ci are loc doar o penalizare cu câteva puncte, depinde de nivelul de dificultate.

Sistemul de punctare ține cont de timp, de nivelul de dificultate și de numărul de seturi de întrebări alese.
Se oferă puncte bonus la finalizarea unui nivel sau la câștigarea jocului.

Cele mai bune rezultate pot fi trimise din secțiunea Statistici pentru a participa într-un clasament on-line.

În secțiunea Statistici personale pot fi vizualizate multe informații, precum: total puncte obținute, medie puncte per test, durata medie per test, cele mai bune rezultate, ultimele rezultate, poziția celui mai bun rezultat în topul on-line etc..

Sunt multe opțiuni, precum: fundal sonor, sunete diverse, anunțare vocală a unor evenimente etc. (toate acestea pot fi activate / dezactivate din secțiunea Setări).

Este disponibil și pentru televizoarele cu Android TV.
Este accesibil în totalitate cu cititoare de ecran precum Talkback sau Jieshuo Plus.

Până la un punct, jocul de față aduce cu celebrul “Vrei să fii milionar”.
General culture for all ages, grid tests with questions with 4 answer options.
The game comes with a database of thousands of general culture questions in various fields such as: literature, film, art, mythology, music, sports, history, politics, biology, linguistics and grammar, English, antiquity, information technology / computer science , Bible / religion, anatomy, zoology, capitals, massage and more.
The database with questions is offline (no internet connection required to play).
98% of the questions were written especially for this game by the collaborators, they do not appear elsewhere.

A test has 21 questions with 4 answer options.
The 21 questions are distributed on 3 levels of 7 questions each.

You can do half and half, you can ask the crowd or ask for someone’s opinion; you can also skip a question starting with the second level.
There are also 3 bonus chances – the test does not end if 3 questions are answered incorrectly, but there is only a penalty with a few points, depending on the level of difficulty.

The scoring system takes into account the time, the level of difficulty and the number of sets of questions chosen.
Bonus points are awarded when completing a level or winning the game.

The best results can be submitted from the Statistics section to participate in an online ranking.

In the Personal Statistics section you can view a lot of information, such as: total points obtained, average points per test, average duration per test, best results, latest results, position of the best result in the online top, etc.

There are many options, such as: sound background, various sounds, voice announcement of events, etc. (all of these can be turned on / off in the Settings section).

It is also available for Android TVs.
It is fully accessible with screen readers such as Talkback or Jieshuo Plus.

Up to a point, this game brings with it the famous “You want to be a millionaire”.
A apărut un nou set cu întrebări din filosofie, creat de Ghiță Potra. Setul apărut anterior este Mitologie, creat de Ghiță Potra.
Au fost operate corecturi datorită contribuției utilizatorilor prin semnalarea erorilor la atingerea cronometrului în timpul jocului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.