Bakaláři OnLine v2.26 APK Latest Version

Bakaláři OnLine v2.26 APK Latest Version

App Information of Bakaláři OnLine

App Name Bakaláři OnLine v2.26
Genre Apps, Education
Size29.9 MB
Latest Version2.26
Get it On Google Play
Update2021-09-17
Package Namecz.bakalari.mobile
Rating ( 5993 )
Installs500,000+

Description of Bakaláři OnLine

2. generace naší oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, kteří používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci. Učitelům umožňuje zadávat průběžnou klasifikaci a pracovat s třídní knihou.

Výhody:
– uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
– účtu možno přiřadit obrázek pro snadnější orientaci
– pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android
– bezplatné používání
– režim offline umožní prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
– pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodič
– možnost převodu účtů ze starší aplikace
– widget na plochu pro zobrazení aktuálního rozvrhu hodin
– push notifikace pro KOMENS, domácí úkoly, známky

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče např. http://www.naseskola.cz/bakaweb, nebo v aplikaci vyberte ze seznamu škol. Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.
Aplikace může zobrazovat informativní sdělení třetích stran. Například žákům 9. tříd zobrazit zprávu o tom, že střední škola v jejich okolí má den otevřených dveří. Abychom tato sdělení mohli zobrazit konkrétní skupině uživatelů, potřebujeme využít některé informace, které o vás víme (ročník studia a vyučované předměty). Nejedná se ale o žádné citlivé údaje o vás. Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od vás potřebujeme souhlas se zobrazením takovýchto cílených sdělení. Instalací aplikace s tímto vyjadřujete souhlas.
2nd generation of our official application for easier access to the Bachelors system on mobile devices. It is intended for parents, pupils and teachers in schools who use the system Bachelors – programs for school administration. The application allows access to display grades, schedule and substitution, homework, absences, communication between parents and school and other information similar to a web application. It allows teachers to enter a continuous classification and work with a class book.

Advantages:
– The user can be connected to their device without logging in every day
– An image can be assigned to the account for easier orientation
– convenient controls – created directly for Android
– free use
– offline mode allows you to view, for example, the schedule and substitution without having to be constantly connected to the Internet
– for parents convenient switching between accounts of more children and in different schools, or for a situation where the teacher is also a parent
– Possibility to transfer accounts from an older application
– a desktop widget to display the current timetable
– push notifications for KOMENS, homework, marks

To log in, use the server address obtained from the URL line of your browser, eg http://www.naseskola.cz/bakaweb, or select from the list of schools in the application. You will use the login and password the same as for the current internet version of the Bachelors.
The application may display informative third-party messages. For example, 9th grade students receive a message that a high school in their area has an open day. In order to display these messages to a specific group of users, we need to use some of the information we know about you (year of study and subjects taught). However, this is not sensitive information about you. Under the General Data Protection Regulation (GDPR), we need your consent to display such targeted communications. By installing the application, you agree to this.
Opraveno nekonečné načítání při opakovaném zadávání hesla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.